SIRÇA YAŞAMLAR DERNEĞİ
Ana Sayfa   Derneğimiz   Tüzük   Basından   Üyelik   Duyurular   Banka Hesap No   Faaliyetler   Projeler  
İletişim
 
Ana Sayfa
Derneğimiz
Tüzük
Haberler
Üyelik
Duyurular
Hesap No
Etkinlikler
Projeler
İletişim

     

Tüzüğümüz;

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ : 

MADDE          :1

            Derneğin adı " SIRÇA YAŞAMLAR DERNEĞİ " dir. Kısa adı " SIRYAD " dir. Merkezi Ankara ' dadır.Bu tüzükde " Dernek " sözcüğü " Sırça Yaşamlar Derneği " ni temsil edecektir.

DERNEĞİN AMACI VE GERÇEKLEŞTİRME BİÇİMLERİ         :
 
MADDE          : 2

            Hiçbir koşul öne sürmeden, din, dil ve ırk ayrımı yapmadan , iyi olmayan koşullarda yaşayan insan yaşamlarını destekleyen, bu yaşamlarla her alanda, her anlamda dayanışmayı üstlenen, geçmiş kültür/sanat ve gelenek/göreneklerin güncel yaşama uyarlanabilenlerin meslek olarak edinilmesini sağlayan, güncel yaşama uyarlanamayacak olanlarının geçmişimizi anlatması açısından destekleyen  Derneğimiz; ilk adımda tarihiyle, şimdiki zamanıyla ve geleceğiyle Yüce Türk Milleti'nin GÖNENÇ (refah) düzeyini yükseltmek amacındadır.

MADDE          :3

            Dernek her türlü siyasi çalışmanın dışındadır.

MADDE          : 4

a.a)      Dernek kullanımına verilecek sahalarda; barınaksız olan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının açıkladığı açlık sınırında olan, her yaştan insanlar için barınaklar kurmak, yiyecek sağlamak, huzurevleri kurmak/işletmek.
a.b)      Yukarıda tanımı yapılan insanların eksik kaldıkları her alanda eğitim, öğretim sağlamaları doğrultusunda resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek.
a.c)      Dernek kullanımına verilecek sahalarda barınaksız olan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının açıkladığı açlık sınırında olan her yaştan insanlar için iş alanları araştırmak, yaratmak.
a.d)      Derneğin amaçları doğrultusunda basılı ve görsel yayınları yapmak, toplumun bu konuda bilinçlenmesini, işbirliğini sağlamak, çeşitli etkinlikler yapmak, etkinliklere katılmak.
a.e)      Derneğin amaçları doğrultusunda araştırıcı, uygulayıcı uzman kurullar kurmak.
a.f)      Kültürel tesisler, spor tesisleri ve benzeri tesisler kurmak. ( Dernek bu tesislerin kuruluş ve işletme aşamalarında işçi çalıştırabilir. )
a.g)      İlgili alanda Üniversite, Araştırma Merkezleri ve ilgili Genel Müdürlükler ile Dernek arasında bilgi akışını, yardımlaşmayı sağlamak, bilgiyi uygulamak.
a.h)      Dernek ikametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli, taşınır ve taşınmaz  mallar satın alır, satar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları kaydırabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı, ilgili makamlardan gerekli izinleri alarak yaptırabilir.
a.i)       Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ve tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir; ilgili makamlardan izin alarak vasiyetleri kabul edebilir.
a.j)       Dernek yapacağı faaliyetler ile ilgili her türlü yurt içi ve yurt dışı kuruluş ile kanunlarla düzenlendiği şekilde işbirliği yapabilir.
a.k)      Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için lokal, kantin gibi iktisadi işletmeler kurar, işletir ve bu işletmelerde eleman çalıştırabilir.
a.l)       Dernek gerekli gördüğü yerlerde Genel Kurul Kararı ile şube açabilir.

a.m)     Dernek üyeleri arasında tanışmayı sağlamak amacıyla çaylı, yemekli her türlü toplantı, eğlence, şenlik ve seyahatler düzenleyebilir.


DERNEK KURUCULARI            :

MADDE          : 5

            Derneğin Yönetim Kurulu ASİL üyelerinin adı, soyadı, mesleği, ikametgahları ve tabiyetleri bu tüzüğün sonunda belirtilmiştir.

DERNEĞE ÜYE OLMA   :

MADDE          : 6

            Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

            ÜYELİK İÇİN BAŞVURU VE KABUL      :

MADDE          :7

a)                     ONURSAL ÜYELER :  Derneğe Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda  nakit veya ederinde mal bağışında bulunan veya manevi yardımlarla insansal, bilimsel ve kültürel katkılarda bulunan kişilere " ONURSAL ÜYE " veya derneğin kuruluşuna ve çalışmalarına olağanüstü katkılarda bulunan, üyelerin çoğunluğunun üzerinde saygınlığı olan ve üyelerin çoğunluğunun imzalı teklifiyle önerilen kişilere "ONURSAL BAŞKAN" payesi verilmesi hususu Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Onursal Başkan ve Onursal Üyeler isterlerse Genel Kurullara iştirak edebilir ancak oy kullanamazlar.

b)         ASİL ÜYELER :  Başta kurucu üyeler olmak üzere, kanuni usul ve esaslar dahilinde müracaat ederek, giriş aidatını ödeyen ve müracaatları yönetim kurulunca kabul  veya isteğin reddi edilenlerdir. Yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde inceleyip, üyeliğe şeklinde karara bağlar. Üyeliğin kabul edilmemesi durumunda sonucu müracaat sahibine e-posta yoluyla veya kısa mesaj(SMS) veya yazılı olarak bildirir.
Müracaatları reddedilenlerin yasal itiraz hakları saklıdır. İsteğin reddi halinde Yönetim Kurulu gerekçe göstermekle yükümlü değildir.
Bu tüzükte aksi belirtilmedikçe " üye " sözcüğü " asil üye " anlamında kullanılmıştır.
Üyelik için ilgili form doldurulup imzalanarak  başvurulur. Üyeliğe kabulde kişi beyanı esas alınır.

ÜYELİK AİDATI   :

MADDE          : 8

            Üyelik aidatları Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Onursal üyeler de isterlerse aidat verebilirler.

ÜYELERİN HAKLARI     :

MADDE          : 9

            Hiç kimse derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Dernek üyeleri her konuda eşit haklara sahiptirler. Üyeler seçme ve seçilme haklarına sahip olup dernek organlarından sadece birinde görev alabilirler.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ       :

MADDE          : 10

a)                     Üyelik aidatını ödemek,
b)         Derneğin amacına aykırı faaliyette bulunmamak,
c)                     Aldığı görevleri iyi niyetle ve ciddiyetle yapmak, verilen yetkileri dernek yararı dışında kullanmamaktır.
d)         Tüzel üyelerin yükümlülükleri ilgili yasalara göre belirlenir.

ÜYELİKTEN ÇIKMAK    :

MADDE          : 11

            Üye, dilediği zaman, ayrılma isteğini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek suretiyle, dernekten ayrılabilir. Ayrılan üye dernekten maddi talepte bulunamaz, dernek malları üzerinde hiç bir hak iddia edemez.
Üye ayrıldığı tarih itibarıyla tüm aidatlarını ödemiş olmalıdır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMAK     :

MADDE          : 12

a)         Derneğin amacına ve tüzük hükümlerine aykırı davranmak,
b)         O yıla ait üyelik aidatını yılın son gününe kadar ödememek,
c)                    Dernek organlarından çıkan kararlara uymamak ve bu kararları engellemeye çalışmak.
d)         Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller,
e)                     Üyenin vefat etmesi.  
Üyelikten çıkarılma, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Çıkarılan üye  Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz edenin durumu ilk Genel Kurulda görüşülerek sonuca bağlanır.

DERNEĞİN ORGANLARI          :

MADDE          : 13
a)                     Genel Kurul.
b)          Yönetim Kurulu.
c)                     Denetim Kurulu.

GENEL KURUL

MADDE          : 14

            Derneğin en yüksek karar organıdır. Kararlar kesindir. Üyelerin katılımı ile oluşur.

GENEL KURUL TOPLANTILARI        :

MADDE          : 15

            Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
a)         Olağan Genel Kurul, üç yılda bir, Nisan ayında, Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır.
b)         Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetim Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim  Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ       :

MADDE          : 16

            Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne  uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya , birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

TOPLANTI YERİ   :

MADDE          : 17

            Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI        :

MADDE          : 18

            Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılması ile toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

ŞUBELERİN GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ         :

MADDE          : 19

Şubelerdeki üyelerin tamamı Genel Merkez Genel Kuruluna temsilci olarak katılabilir.

 TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ         :

MADDE          : 20

            Genel Kurula katılacak üyeler resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerini gösterip,  Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.
18'inci maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR            :

 MADDE         : 21

            Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların, gündeme alınması zorunludur.

KARARLAR                       :

MADDE          : 22

            Genel Kurulda oylamalar açık oy ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğunca alınır. Ancak, yönetim ve denetim organlarının seçimi gizli oy ile yapılır.

GENEL KURUL KARARLARININ KAPSAMI                     :
 
MADDE          : 23

            Genel Kurul kararları hazır bulunmayan üyeler için de geçerlidir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ           :

MADDE          : 24

a)         Dernek organlarının seçilmesi.
b)         Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
c)         Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
d)         Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe ve bilançonun görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
e)         Dernek için gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması veya mevcutların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
f)         Derneğin  bir üst kurul oluşturması, kurulmuş olan bir federasyona katılması veya ayrılmasına karar verilmesi.
g)         Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlardan birine üye olarak katılması veya ayrılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
h)         Derneğin feshedilmesi.
ı)          Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna görevler verilmesi.
i)          Dernek, merkez ve şubelerde görevlendirilecek memur, müstahdem ve sair hizmetlilere ait kadroların tesbit ve kabulü ile bunlara verilecek ücret ve sair sosyal ödemelerle tazminatlarının tayin edilmesi veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
j)          Üst Kuruluş Genel Kuruluna gidecek delegelerin seçilmesi.
k)         Kanun, mevzuat veya işbu tüzük gereğince Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi. Başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması.
l)          Şubelerin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili  işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

YÖNETİM KURULU        :

MADDE          : 25

            Yönetim Kurulu   üyeler arasında gizli oy, açık tasnif ile üç yıl için seçilen beş asil, beş
yedek üyeden oluşur. Boşalan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yedek üyelerden birisi alınan kararla çağırılır.
Yönetim Kurulu kendi aralarından bir genel başkan, bir genel sekreter, bir genel sayman seçerek görev bölümü yapar. Yönetim Kurulunun kararları çoğunlukla alınır. Alınan kararlar karar defterine işlenerek mevcut üyeler tarafından imza edilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ           :

MADDE          : 26

a)         Dernek faaliyetlerini amacı doğrultusunda yürütmek.
b)         Genel Kurul kararlarını uygulamak.
c)         Derneğin yıllık çalışma raporlarını, gelir-gider hesaplarını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp, Genel Kurula sunmak.
d)         Derneğin defter kayıtlarını tutmak.
e)         Dernek faaliyetlerini daha etkin kılmak için ihtiyaç duyulması halinde çalışma ve danışma kurulları, gurupları oluşturmak; bu danışma kurulu ve guruplarının görev süresini ve yetkilerini belirlemek.
f) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.
g) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikler hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.
h) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
ı) Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
i) Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak.
j) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü şahısa yetki vermek.

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ          :

 MADDE         : 27

            Genel başkan, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Derneği her türlü düzeydeki mercilerde temsil eder. Derneği, tüzük, Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararları ve yasalar hükümlerince yönetir.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ     :

MADDE          : 28

Genel başkanın geçici ve süresiz ayrılmalarında ilk Genel Kurula kadar genel başkanın görevini yapar. Derneğin büro işlerini yürütür. Boşalan asil üyelerin yerine yedek üyeleri göreve davet eder.

GENEL SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ         :

MADDE          : 29

            Derneğin gelirlerini toplar. Muhasebe işlerini yürütür. Gerekli harcamaları yapar, defter ve kayıtları tutar.

DENETLEME  KURULU :

 MADDE         : 30

                        Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Boşalan Denetleme Kurulu üyelerinin yerine yedek üyelerden birisi alınan kararla çağırılır.
.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ     :

MADDE          : 31

            Derneğin bütün işlerini, hesap ve defterlerini denetler. Denetim sonuçlarını, gelir ve gider incelemelerini bir rapor halinde Genel Kurula sunar. Denetciler oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.
Denetim Kurulu, yaptığı denetimlerde Yönetim Kurulunun yasalara, Genel Kurul kararlarına ve tüzük hükümlerine uymaması ve aykırı kararlar alması halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
Denetim Kurulu, denetim görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

ŞUBELERİN KURULUŞU                       :

MADDE          : 32

            Genel Kurul kararı ile yurt dışında ve  yurt içinde gerekli görülen yerlerde şube açılabilir. Bu amaçla, dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı ve ikametgahı ve tabiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünün iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

ŞUBELERIN GÖREV VE YETKİLERİ                       :

MADDE          : 33

            Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI         :

MADDE          : 34

Her şube;
1)         Genel Kurul,
2)         Yönetim Kurulu,
3)         Denetim Kurulundan oluşur.
Bu organların seçim, görev ve yetkileri dernek tüzüğünde gösterilmiştir. Şube Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden, Denetim Kuruluda 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

 

ŞUBELERİN TABİ OLACAĞI HÜKÜMLER  :

MADDE          : 35

1)         Şube Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki zaman bir haftadan az olamaz.

2)         Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

MALİ HÜKÜMLER           :

MADDE          : 36

1)         Derneğin gelirleri:
a)         Üyelik giriş ödentisi ve aidatları.
b)         Dernekçe düzenlenen eğlence, temsil, konser, yayınlar, lokal hasılatı, değişik yarışmalardan sağlanacak gelirler.
c)         Bağışlar.
d)         Vasiyetler.
e)         Mal varlığından elde edilecek gelirler.
f)         Bankalardaki paraların faizleri ve ikramiyeleri.
g)         Kuracağı iktisadi işletmelerin kazançları.
h)         Mülki idare amirliğine bildirmek koşulu ile yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak ayni ve nakdi yardımlar.

2)         Derneğin Borçlanma Usulleri:
Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği esas alınır. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE          : 37

            Dernek, Dernekler Kanununa göre uygun görülen gerçek ve tüzel kişilerden, kurum ve kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kişi ve kurumlara maddi yardımda bulunabilir.

 

GELİR VE GİDERLERDE USUL          :

MADDE          : 38

            Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır, harcamalar harcama belgesi ile yapılır. Bankadaki para, Yönetim  Kurulunun yetki vereceği en az bir kişi tarafından çekilebilir.

 

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER           :

MADDE          : 39

            Dernekler kanun ve yönetmeliğinde belirtilen defterler tutulur. Bu defterlerin Noter veya Dernekler Birimi tarafından tasdik edilmesi zorunludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ         :

MADDE          : 40

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kurullarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ                      :

MADDE          : 41

            Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte  yapılamaz.

TÜZÜKTE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER  :

MADDE          : 42

            Derneğin tüzük değişikliği  Yönetim Kurulu veya üye sayısının onda birinin teklifi ile Genel Kurulda yapılır.GenelKurul'da Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda 2 nci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar, çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 üdür.

DERNEĞİN FESHİ            :

MADDE          : 43

            Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunlukla karar alması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde,
üyeler tüzüğe göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi halinde mal varlığı, genel kurulun vereceği karar doğrultusunda bir başka dernek veya vakfa devredilir.
Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Dernek aynı amaçlı dernekler ile vakıf kurabilir, vakıfa mal vakfedebilir, üye olabilir, kurucu olabilir. Bu konuda karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tasfiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

 
TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN DURUMLAR            :

MADDE          : 44

              Tüzükte yazılı olmayan konularda sırası ile Medeni Kanun , Dernekler Kanunu , Bakanlıkça çıkarılacak tüzükler ve ilgili yönetmeliklere göre sorun çözümlenir.

 

 
 

Telif Hakkı © 2005-2020 Sırça Yaşamlar Derneği